Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure informació estipulat a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Club Voleibol Mataró, amb CIF G65132235,  en qualitat de titular del lloc web voleimataro.cat, amb domicili a Plaça Flandes, 1, 08303 Mataró, Barcelona, Barcelona, ​​adreça de correu electrònic info@voleimataro.cat, procedeix a comunicar-los aquesta informació que conforma i regula les condicions dús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris del lloc web que es publica sota el nom de domini voleimataro.cat, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització de voleimataro.cat atorga la condició d’Usuari de voleimataro.cat, bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses a l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, caldrà utilitzar voleimataro.cat. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per Club Voleibol Mataró pot ser diferent en cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal a totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a voleimataro.cat.

A través de voleimataro.cat, Club Voleibol Mataró facilita a l’Usuari l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per Internet per Club Voleibol Mataró o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar voleimataro.cat i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, ja sigui per mitjà d’aquest avís legal oa qualsevol altre lloc dins dels continguts que conformen voleimataro.cat, com són les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptats. A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits a l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Club Voleibol Mataró, d’un altre USUARI o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol mena de material contingut a voleimataro.cat, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material a què tingués accés en la seva condició d’Usuari de voleimataro.cat, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de Club Voleibol Mataró, que és titular dels drets corresponents, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de Club Voleibol Mataró o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, marques d’aigua, o de qualsevol altre mitjà tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de voleimataro.cat, i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a voleimataro.cat són propietat de Club Voleibol Mataró o, si escau, dels seus respectius propietaris, sense que es pugui entendre que l’ús o l’accés al Portal i/ o als Continguts atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de Club Voleibol Mataró, o de tercers si escau, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de Club Voleibol Mataró o de tercers que n’han autoritzat l’ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Club Voleibol Mataró o de tercers inclosos a voleimataro.cat que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE VOLEIMATARO.CAT

Club Voleibol Mataró no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a voleimataro.cat, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per tant, Club Voleibol Mataró no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Club Voleibol Mataró exclou, amb les excepcions contemplades a la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la manca de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de voleimataro.cat i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que l’USUARI hagués pogut atribuir a voleimataro.cat i als continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament informar l’Usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen cap suggeriment ni cap recomanació.

Club Voleibol Mataró no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu.

L’accés a voleimataro.cat no implica l’obligació per part de Club Voleibol Mataró de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, Club Voleibol Mataró no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de voleimataro.cat, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

La prestació del servei de voleimataro.cat i dels continguts té, en principi, durada indefinida. Club Voleibol Mataró, no obstant, queda autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de voleimataro.cat i/o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Club Voleibol Mataró advertirà prèviament la terminació o suspensió de voleimataro.cat.

QUALITAT DE VOLEIMATARO.CAT

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de voleimataro.cat, Club Voleibol Mataró realitza el millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts . La informació continguda a les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas no ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Club Voleibol Mataró exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i els gràfics de voleimataro.cat. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense avís previ del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de Club Voleibol Mataró a l’Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaces amb caràcter general.

JURISDICCIÓ

Per a totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que es puguin derivar del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de Barcelona, ​​renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.